ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Hosting

Issues related to already existing accounts in the areas of Hosting (Email, Cpanel, Domains etc.).

 Sales

Issues related to purchase, upgrading or downgrading of accounts for customers considering USWDH and current USWDH customers.

 SiteBuilder

Issues related to SiteBuilder Support & Activation

 Accounting

Issues relating to anything financial.

 KnowledgeBase Sales

Issues related to Sales and Support of our packaged KnowledgeBase Articles