ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Hosting

Issues related to already existing accounts in the areas of Hosting (Email, Cpanel, Domains etc.).

 Sales

Issues related to purchase, upgrading or downgrading of accounts for customers considering USWDH and current USWDH customers.

 GoToAssist

Let a USWDH Tech help you LIVE setting up something or fixing something on your PC or MAC

 Accounting

Issues relating to anything financial.